• Oosteinderweg 6
 • 1981 AP Velsen-Zuid
 • 06-49240064
 • Van Hallstraat 81
 • 1051 HA Amsterdam

Wetgeving en Privacy

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

In deze wet (WGBO) zijn de rechten en plichten van de patiënt en de zorgverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. De wet is van toepassing op alle handelingen op het gebied van de geneeskunst, dat wil zeggen alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of te bewaken. Deze wet heeft dus ook betrekking op de relatie die de logopedist / Tomatis consultant heeft met de patiënt.

De wet stelt aan de logopedist/Tomatis consultant een aantal verplichtingen. De belangrijkste zijn:

Informatieplicht: de logopedist/Tomatis consultant verstrekt informatie die de patiënt nodig heeft om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over zijn gezondheid. Deze informatie is afgestemd op (het niveau van) de patiënt;

Toestemmingsvereiste: voor iedere geneeskundige behandeling is de toestemming van de cliënt vereist. De cliënt kan deze toestemming alleen geven als hij goed geïnformeerd is (zie informatieplicht);

Dossierplicht: de logopedist/Tomatis consultant is verplicht een dossier bij te houden met daarin gegevens over de patiënt zoals de gezondheid van de patiënt, de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens;

Bewaarplicht: het dossier moet 15 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd of zoveel langer als noodzakelijk (bijvoorbeeld bij chronische ziekten). Het dossier wordt bewaard conform de privacywetgeving.

Vernietiging: de logopedist/Tomatis consultant is verplicht het dossier te vernietigen, binnen 3 maanden na het verzoek van de patiënt en na 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd;

Geheimhoudingsplicht: aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage of kopie van gegevens aan anderen dan de cliënt, kan alleen worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt is verkregen.

Daarnaast heeft de cliënt een aantal rechten waar de logopedist/Tomatis consultant rekening mee moet houden, namelijk het recht op inzage in zijn medisch dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens. Volgens de WGBO heeft de cliënt zelf ook een informatie- en medewerkingsplicht.

Privacy beleid (op basis van de AVG, voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679)

 • Tomatis Luistertherapie gebruikt cliëntgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
 • Tomatis Luistertherapie deelt cliëntgegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
 • Tomatis Luistertherapie bewaart cliëntgegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
 • Tomatis Luistertherapie houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntgegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
 • Tomatis Luistertherapie vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens.
 • Tomatis Luistertherapie informeert cliënten over de rechten van de cliënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
 • Tomatis Luistertherapie informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
 • Tomatis Luistertherapie informeert cliënten indien Tomatis Luistertherapie bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Klik hier voor het privacyreglement van de praktijk.

Wat is de Tomatis methode

Laatste nieuws

Verhuisd!

Het heeft even wat voeten in de aarde gehad. Door alle technische ontwikkelingen bij Tomatis en mijn eigen voorkeuren heb ik besloten om de praktijk IJmuiden voort te zetten op een andere locatie in dezelfde gemeente. Deze is iets kleiner en helemaal wat ik kwalitatief kan en moet bieden. Het sluiten van de logopedie praktijk in 2017 en de opkomst van de mobiele apparatuur maakten een grote ruimte overbodig. Bovendien werd het na 22 jaar tijd om eens alle materialen te schiften en te vernieuwen. lees verder...

Tomatis Luistertherapie bestaaat 20 jaar!

Luistertherapie met mobiele apparatuur

Kon in het verleden de therapie alleen in de praktijk gegeven worden, nu echter is de techniek voortgeschreden en bestaat er mobile apparatuur. De mobiele Talks Up geeft u de mogelijkheid luistertherapie THUIS te volgen lees verder...

Ontvang GRATIS "Oefeningen voor optimaal luisteren" door je aan te melden voor de nieuwsbrief
Testimonial

Het toepassingsgebied voor Tomatis luistertraining is zeer gevarieerd gezien de werking op een groot gebied in het centrale zenuwstelsel en de psyche. Dit Tomatis instituut 'beperkt' zich tot pedagogische-, motorische- en logopedische gebieden. Er zijn nog meer mogelijkheden, zoals het leren van vreemde talen, training voor muziek (instrumantaal) en zang, en psychiatrische toepassingen.

TOMATIS
locatie Velsen - Oosteinderweg 6 - 1981 AP Velsen-Zuid tel. 06-49240064
locatie Amsterdam Van Hallstraat 8 1- 1051 HA Amsterdam